Square Pancake II

Square Pancake ® II Cylinders 3OHDVH YLVLW KWWS SRUWDO IDEFR DLU FRP FRQðJXUH SKS IRU FXUUHQW SULFLQJ 6SHFLðFDWLRQV DQG SULFHV VXEMHFW WR FKDQJH ZLWKRXW QRWLFH RU LQFXUULQJ REOLJDWLRQ 2 Nonrotating , Twin Rod Series SND How it works . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 How to Order . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12, 13 Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12, 13 Weights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Magnetic Position Sensing Sensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Quick disconnect cordsets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Product Index Accessories All series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 ‡ 'XUDORQ ® LV D UHJLVWHUHG WUDGHPDUN RI 5H[QRUG &RUS ‡ 0DJQDOXEH ® * LV D UHJLVWHUHG WUDGHPDUN RI &DUOHWRQ 6WXDUW &RUS ‡ 0XOWL 3RZHU ® DQG 3DQFDNH ® DUH UHJLVWHUHG WUDGHPDUNV RI )DEFR $LU ,QF ‡ 'DFURQ ® 7HÁRQ ® DQG 9LWRQ ® DUH UHJLVWHUHG WUDGHPDUNV RI 'X3RQW &RUS 8-3-07 Standard Series SSD, SSR, SSX, SWD, STD How it works . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 How to Order . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Dimensions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 - 9 Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 9 Weights. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI5NDE=